Syftet med en funktionskontroll är att nå maximal effekt med minimal insats av rengöringsmedel och energi. Ett väl fungerande hygienprogram med funktionskontroll ger en snabb, ekonomisk och effektiv rengöring med minsta möjliga påverkan på miljön.

Vid funktionskontroll kan mätning ske av följande:

Temperatur

Temperaturen mäts under ett diskmoment samt vid förspolning och sköljning. För hög temperatur vid förspolning kan innebära att rester bränns fast. För låg temperatur vid huvuddisken kan minska effekten av rengöringen.

Koncentration

Med en konduktivitetsmätare mäts koncentrationen av rengöringsmedel.

pH-värdet

Ett högt pH-värde vid avslutande
sköljning indikerar kemikalierester och innebär för dålig sköljning.

Vattnets hårdhet -dH

Vattnets hårdhet påverkar mängden rengöringsmedel som erfodras.